Varovný systém pre mestá a obce

Varovný systém pre mestá a obce

Autonómny varovný systém s monitoringom pre obce sa najčastejšie používa na varovanie pred lokálnymi povodňami a to pomocou monitoringu malých aj väčších vodných tokov nad obcou. Pridaním iného senzorového vybavenia je možné okruh rizikových situácií rozšíriť napríklad na:

 • varovanie pred nepriaznivým počasím
 • varovanie pri riziku tvorby bleskov
 • varovanie pred prívalovými ďažďami
 • varovanie pred silným vetrom
 • varovanie pri výskyte nebezpečných látok v ovzduší

 

Flexibilita systému dovoľuje jeho použitie nielen v extrémnych krízových situáciách v ohrození života, ale aj pri bežnom každodennom  živote obce.

 • Priorita včasného varovania
 • Kvalitné ozvučenie mesta - obce
 • Včasná informovanosť obyvateľstva a krízového štábu
 • Zálohovanie celého systému aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 • Zabezpečenie informovanosti aj v prípade výpadku signálu mob. operátorov
 • Možnosť automatickej aj manuálnej aktivácie v prípade ohrozenia obyvateľstva
 • Možnosť priameho hlásenia do rozhlasu cez telefón
 • Možnosť vyrozumenia a zvolávania krízového štábu
 • Možnosť prepojenia so štátnym varovným systémom SEHIS

 

 

Varovný systém je navrhnutý tak, aby vedenie mesta bolo schopné informovať o prípadných blížiacich sa hrozbách v priebehu niekoľkých sekúnd. Najčastejšie sa obyvateľstvo najprv upozorní na druh nebezpečenstva, po ktorom nasledujú ďalšie pokyny, napríklad na zapnutie niektorého z elektronických masovokomunikačných prostriedkov.

Varovný systém je ovládaný z hlavného riadiaceho centra, ktorý umožňuje okrem ovládania a monitorovania sirén a komunikačných kanálov  aj účinnú podporu procesov prebiehajúcich na tomto pracovisku po vyhlásení mimoriadnej situácie. Ide predovšetkým o automatické vyrozumenie a zvolávanie kompetentných pracovníkov (havarijných a krízových štábov, záchranárskych zložiek, hasičských tímov a pod.) na pracovisko a informovanie príslušných inštitúcii podľa krízových plánov. V priebehu niekoľkých sekúnd systém umožňuje aktivovať ktorúkoľvek sirénu resp. skupinu sirén (v závislosti od prístupových práv) a v priebehu niekoľkých minút poskytne spätnú informáciu o úspešnej aktivácii systému. V prípade väčších miest je možné sirény ovládať z dispečerských centier mestských častí. Celý systém je plne zálohovaný batériami a funguje aj po výpadku elektrickej energie. Ovládať je možné všetky sirény naraz, jednotlivé skupiny sirén umiestnené v  mestských častiach, ale aj každú sirénu samostatne.

Z hlavného riadiaceho centra je možné ovládať:

 • vlastné sirény mestského varovného systému
 • súkromné sirény autonómnych varovných systémov, prevádzkovaných priemyselnými ohrozovateľmi
 • evakuačné rozhlasy v interiéri budov (napríklad veľkých nákupných centier) alebo v exteriéri na verejných priestranstvách (napríklad športoviskách) a mestské rozhlasy, ak existujú.

 Mestský varovný systém tvoria:

 • hlavné, nadradené mestské varovné a vyrozumievacie centrum
 • lokálne, podriadené varovné a vyrozumievacie centrá mestských častí (vo väčších mestách)
 • rádiokomunikačná infraštruktúra (v prípade menších miest postačia rádiomodemy v sirénach)
 • elektronické sirény Pavian
 • rozhrania pre autonómne varovné systémy a rozhlasy
 • Monitoring